Vítejte v centru všeobecných podmínek a zásad (známé jako VSP)

Děkujeme vám za používání našich aplikací a služeb. Užíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Nabídka našich služeb je široká, a na některé se proto mohou vztahovat dodatečné podmínky nebo požadavky. Pokud tyto služby použijete, stávají se dodatečné smluvní podmínky součástí smluvních ujednání mezi oběma stranami.

Při používání služeb se musíte řídit veškerými níže popsanými zásadami, které jsou v rámci služeb k dispozici.

1.0 Newsgroup Limited (dále jen "Poskytovatel"), poskytuje za níže uvedených podmínek uživatelům služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné zejména na serverech Poskytovatele (dále jen "Služby"). Tyto Služby mohou používat k poskytování samotné služby, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více:


2.0 Vztah Poskytovatele s Uživatelem služeb Poskytovatele se řídí těmito všeobecných podmínek a zásad (dále také "VSP" nebo "Podmínky"), pokud nestanoví jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo Technické podmínky užívání Služby, které se vztahují k dané Službě.

3.0 Tyto VSP se neaplikují na vztahy mezi Uživatelem a dalšími společnostmi poskytujícími přidružené služby (dále jen "Propojené osoby") na serverech Propojených osob (dále jen "Propojené servery"). Tyto jmenované mají své smluvní podmínky a Uživatel má povinost se s nimi seznámit.

4.0 Definice

4.1 Propojené osoby: Společnosti a osoby, kterými jsou zejména společnosti Mapbox Inc, Washington - DC, United States of America; Silvacast GmbH, Berlin - Germany; Airtoy a.s., Praha - Czech Republic; Internet Ideas Inc, Grand Terrace, CA 92313 - United States of America; Me-net d.o.o., City kvart - Podgorica, Crna Gor; Kapıdağ Bilg. Yaz. San. Tic. Ltd. Şti., Ankara - Turkey; My Plaza Pty Ltd t/as Pulseware, Miranda - NSW; Facebook Ireland Ltd., Dublin - Ireland; HLUCIN.NET, s.r.o., Hlučín - Czech Republic; Google Inc, Mountain View, CA 94043 - United States of America; nCrafts, Old City Lakherapura - Bhopal. WEDOS Internet, a.s., Hluboká nad Vltavou - Czech Republic Automattic Inc., San Francisco, CA 94110 - United States of America

4.2 Propojené servery: Propojené servery představují servery provozované Propojenými osobami.

4.3 Uživatel: Uživatelem Služeb je každá osoba, která v souladu s těmito Podmínkami využívá některé konkrétní Služby Poskytovatele a ve využívání Služeb i nadále pokračuje.

4.4 Třetí osoba: Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Uživatele a Propojených osob.

4.5 Služby: Službami se rozumí služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doménách provozovaných Poskytovatelem, pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami. Uživatel bere na vědomí, že zde uvedený seznam domén není vyčerpávající. Více:
4.6 Využívání Služeb: Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doménách Služeb.

4.7 Obsah Služeb: Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob.

4.7.1 Obsah Poskytovatele: Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla vč.: Děl autorských předkládané Poskytovatelem jako součást Služeb, které vytvářejí funkční rámec Služeb tj.: formu a jejich náplň tj.: obsah.

4.7.2 Obsah Uživatele: Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla vč.: Děl autorských zasílané uživateli v souvislosti s Užíváním Služeb jako texty, obrázky, videa apod.

4.7.3 Obsah Třetích osob: Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla vč.: Děl autorských Třetích Osob zobrazované v rámci Služeb.

4.8 Single Sign On: Single Sign On představuje službu Registrace (dále jen SSO), která anonymizuje Obsah Uživatele a Obsah Třetích osob pod číselnou autentifikaci pro účely vkládání Obsahu Služeb. Více:


5.0 Registrace uživatele

5.1 Pro užívání našich služeb není Registrace povinná.

5.2V případě, že kterákoli Služba pro její Užívání (i jen omezené - SSO) vyžaduje provedení Registrace, řídí se užívání Služby. Více:


6.0 Práva a povinnosti

6.1 Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:

6.1.1 je plně způsobilý k právním úkonům, nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům. Jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb a to zejména s ohledem na svůj věk. Více:


6.1.2 všechny údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.

6.1.3 používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je (CN) - 香港.

6.1.4 se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

6.1.5 si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob.

6.2 Uživatel vůči Poskytovateli se zavazuje, že:

6.2.1 bude používat Služby pouze k účelu, na který jsou určeny.

6.2.2 pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem.

6.2.4 zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě.


6.2.5 pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli.

6.2.6 nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání a nebude dělat nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo sítě a servery připojené ke službám).

7.0 Bezplatnost

7.1 Využívání Služeb Uživatelem není zpoplatněno a je poskytováno Poskytovatelem Uživatelům zdarma.

8.0 Poskytování služeb

8.1 Poskytovatel uděluje Uživateli licenci ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele ("Předmět Licence Uživateli") bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemí světa, k užívání Služeb, Obsahu Poskytovatele a software Poskytovatele (dále jen "Licence uživatelů"). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služeb Poskytovatele, a to s omezeními těchto Podmínek.

8.2 Kromě případů výslovně uvedených v těchto VSP Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Předmětu Licence Uživateli, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla.

8.3 Uživatel není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Všeobecným smluvním podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům.

8.4 Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo Propojenými osobami, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími osobami.

8.5 Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.

9.0 Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví

9.1 Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto VSP není oprávněn užívat jména Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádné jiné označení a obchodní prvky Poskytovatele.

9.2 Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele podle podmínek SSO, bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli. Předmětem Licence Poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím Uživatelé využívají kteroukoli Službu Poskytovatele. Více:


9.3 Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout Licenci k Předmětu licence dle těchto Podmínek SSO a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Poskytovatele nedojde k porušení práv třetích osob.

9.4 Poskytovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět Licence Poskytovateli sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k Předmětu Licence Poskytovateli Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla.

9.5 Poskytovatel není povinen Předmětu Licence Poskytovateli jakkoli užívat a je oprávněn Předmět Licence Poskytovateli kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze serverů provozovaných Poskytovatelem.

9.6 Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názorů nebo připomínek Poskytovali Uživatelem je dobrovolné a za poskytnutí licence dle těchto VSP a podmínek SSO nenáleží Uživateli úplata.

10.0 Zásady chování uživatele

10.1 Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou, nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy (CN) - 香港 či jiných států týkajících se uživatelskými pravidly používání služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito VSP jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

10.2 Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele, Propojených osob a Třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

10.3 Uživatel zejména nesmí:

10.3.1 užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito VSP. 

10.3.2 komerčně užívat kterékoli Služby za účelem poškodit Poskytovatele, např. Vytvářet Uživatelské účty za účelem úplatného, či bezúplatného převodu jinému Uživateli.

10.3.3 získávat přihlašovací jména a / nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele i Služeb a produktů Třetích osob. 

10.3.4 zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb. 

10.3.5 užívat službu SSO pro rozesílání nevyžádaných zpráv (tzv. spamů, hoaxů atd.) v jakékoli podobě, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu.

10.3.6 vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa emailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly.

10.3.7 porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech.

10.4 Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:

10.4.1 porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob.

10.4.2 obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné. Více:


10.4.3 obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele.

10.4.4 obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek.

10.4.5 obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu.

10.4.6 obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání.

10.4.7 obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

10.4.8 obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, obsahuje nepravdivý údaj o jiné osobě, který jej může ohrozit, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Více:


10.4.10 podporuje nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím.

10.4.11 popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti.

10.4.12 jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.

11.0 Zrušení a omezení služeb, účtu

11.1 V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito VSP, má Poskytovatel v souladu s Podmínkami právo kdykoliv, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele, ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet.

11.2 Poskytovatel je obecně, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, dále oprávněn:

11.2.1 kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele.

11.2.2 kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům.

11.3 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v těchto VSP může vést ke shora uvedeným následkům.

12.0 Obchodní sdělení a reklama

12.1 Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen "AD"). Toto AD se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

12.2 Rozsah AD a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

12.3 AD představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah AD. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli AD nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem AD nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb. Více:


13.0 Vyloučení odpovědnosti

13.1 Není-li v podmínkách vztahujících se k jednotlivému zboží, produktu či službě zakoupené prostřednictvím serveru provozovanému Poskytovatelem či s ním Propojenými osobami jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány TAK JAK JSOU. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že:

13.1.1 služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.

13.1.2 služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb.

13.1.3 Služby budou poskytovány bez chyb.

13.1.4 Obsah Poskytovatele či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob.

13.2 Uživatel dále prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.

13.3 Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob, omezením či ukončením poskytování Služeb.

14.0 Souhlas s podmínkami

14.1 Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

14.2 Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje:

14.2.1 kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek.

14.2.2 pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.

14.3 Pokud Uživatel se změnami těchto VSP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.

15.0 Komunikace

15.1 Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována:

15.1.1 písemně pomocí formulářů na příslušných stránkách a odkazech Služby.

15.1.2 emailem ( případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci či uvedenou ve formulářích). 

15.1.3 formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek).

15.2 Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

16.0 Závěrečná ustanovení

16.1 Tyto Podmínky jakož i veškeré jiné vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem CN - 香港.

16.2 Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, by se měly řešit:

16.2.1 smírnou cestou, pomocí komunikačních kanálů podle těchto VSP. Smírčí řízení je fakultativní a může začít pouze z podnětu některé ze stran sporu. Poskytovatel Služeb se tak zavazuje udělat, podle svých možností, vše pro dosažení smíru a v této souvislosti zejména reagovat v přiměřené lhůtě (max. 90 dnů) na podněty k přátelskému řešení, spolupracovat s poškozenou stranou.

16.2.2 smírčím rozhodčím, který má výlučnou pravomoc v CZ (pro doménu .cz), v EU (pro doménu .eu), popřípadě v CN - 香港 (pro doménu .me) a to za předpokladu, že závazné jurisdikce zůstávají nedotčeny s výjimkou konfliktu zákonných ustanovení v jiné zemi.

16.8 Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, nebo nevymahatelným jako celek, nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018. Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.